Beleidsprogramma 2018 – 2022  


 Met Elkaar, Voor Elkaar


Inleiding


G.S.U., opgericht direct na de herindeling van 1997 om de belangen van onze kernen in de gemeenteraad te vertegenwoordigen, wil zich ook deze periode weer voor de volle 100% inzetten voor hun inwoners.

 In het beleidsprogramma wat wij hier presenteren staan onze inwoners centraal en is en blijft ons streven om de voorzieningen die we nu hebben te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren.

Ook nu zijn wij weer de enige partij die zich als belangrijkste doel stelt om voor de belangen van onze kernen op te komen.


Als G.S.U. organiseren we regelmatig openbare inspraakavonden om de wensen van onze inwoners te peilen, maar natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij onze lijsttrekker of een van de commissieleden van onze partij. Wij horen graag uw mening over tal van zaken die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze kernen en de buitengebieden.


Algemeen bestuur


Zoals de zaken er nu bij staan heeft onze gemeente een ambtelijke samenwerking met Gilze-Rijen en Baarle-Nassau ( de ABG organisatie) Een samenwerking die een eerlijke kans moet krijgen maar niet ten koste mag gaan van de eigenheid van onze kernen, Ons beleid is er dan ook op gericht om de leefbaarheid in onze gemeente en in het bijzonder die van de kernen Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden.


Communicatie met de burgers


De dienstverlening aan alle inwoners dient vanuit het gemeentehuis op een heldere en soepele manier te gebeuren. Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid dienen hierbij de sleutelwoorden te zijn. Informatie dient op een transparante, duidelijke en vooral eerlijke manier te worden verstrekt.


Bijzondere aandacht vragen we hierbij voor de informatievoorziening in Galder-Strijbeek en Ulvenhout AC

 De gemeentelijke informatie via het plaatselijke weekblad komt vaak te laat of helemaal niet bij de inwoners van deze kernen.

 

Ingediende klachten van onze inwoners dienen binnen de vastgestelde termijn te worden afgehandeld, e.e.a conform een klachtenprocedure zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.


Ook is het noodzakelijk dat de voorlichting aan de inwoners de blijvende aandacht heeft van het ambtenarenkorps. Goed communiceren en een laagdrempelige benadering van de gemeenteambtenaren zijn daarbij onmisbare voorwaarden. Hierbij denken wij vooral aan de wijze waarop de effecten van veranderingen en bezuinigingen aan de burgers kenbaar wordt gemaakt. De gemeentelijke website kan hierin een steeds grotere rol gaan spelen, maar is alleen niet voldoende. Ook inwoners die geen toegang tot deze website hebben dienen adequaat op de hoogte te worden gebracht en gehouden van deze veranderingen.        Commissies


Afgelopen periode is er in Alphen-Chaam gewerkt zonder de inbreng van adviezen van commissies. Het G.S.U. streeft ernaar om deze commissies opnieuw op te richten. Vooral de adviezen van de commissie Algemene beleidszaken en de commissie Financiën zijn in onze ogen onontbeerlijk voor een gedegen beleid in onze gemeente.Externe adviesbureaus


Ook deze termijn is er door het College en de ABG organisatie weer heel veel geld uitgegeven aan externe bureaus. Ondanks het feit dat wij beseffen dat ook het ambtelijke apparaat van de ABG organisatie niet in staat is om alle zaken af te handelen, willen wij toch stellen dat er veel te vaak en veel te gemakkelijk wordt gegrepen naar het middel van extern bureau en/of projectleider.

Het ontbreken van een goede regie vanuit de Gemeente heeft al te vaak geleid naar forse overschrijdingen van het beschikbare budget.


 

Openbare orde en veiligheid


Sociale veiligheid


In onze kernen dient de sociale veiligheid een belangrijke rol in te nemen en waar mogelijk steeds weer verbeterd te worden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan voldoende verlichting in de verblijfsgebieden en snelle reparatie van gesignaleerde gebreken.

Ook een uitbreiding van de uren waarin de politie “zichtbaar” in de kernen aanwezig is, zal het gevoel van veiligheid van onze burgers sterk bevorderen. Het GSU vindt daarom ook dat er door de wijkagent een maandelijks spreekuur in de Leeuwerik moet komen.Verkeer, vervoer en waterstaat


Wegbeheer


Met het wegbeheer hebben we de laatste periode een inhaalslag gemaakt. Toch wil dit niet zeggen dat de gemeente op haar lauweren kan gaan rusten. De situatie bij de school is met het ontbreken van een duidelijk voetgangers gedeelte ronduit gevaarlijk voor de schoolgaande jeugd. Ook de wegversmalling op het zuidelijke gedeelte van de Galderseweg is een gevaarlijk punt voor de fietsende schoolgaande jeugd. Het G.S.U. heeft hierin al verbeterpunten bij de gemeente ingebracht en een toezegging gekregen dat dit na het gereed komen van nieuwbouw bij de school aangepakt gaat worden. De wegversmalling in het zuidelijke gedeelte van de Galdersweg kan en moet eerder en zodanig worden aangepakt dat fietsers niet meer tegen het verkeer in hoeven fietsen. Op deze zaken zullen we nauwlettend toezien op de realisatie ervan.

Verkeersveiligheid


Verkeersmaatregelen zijn nodig en verkeersveiligheid dient steeds onder de aandacht te zijn. Toch moet het zo zijn dat genomen verkeersmaatregelen zijn afgestemd op het verkeer wat van deze wegen gebruik maakt. Het gemotoriseerde (zware) sluipverkeer door Galder van en richting Hazeldonk moet snel en adequaat worden aangepakt. Onderzocht moet daarom worden op welke manier dit sluipverkeer uit de kern geweerd kan worden
Voetgangerspaden en fietspaden


Voetgangers in het algemeen, maar zeker gebruikers van rolstoelen, rollators en scootmobilen dienen zich in onze kernen op een veilige manier, vrij van obstakels en geparkeerde auto’s over het voetgangersgedeelte te kunnen bewegen. Vooral in de “binnenwijken” is dit in de avond een probleem. Het voetgangers gedeelte is dan vaak volledig geblokkeerd door geparkeerde auto’s. Voetgangers worden daardoor gedwongen op de rijweg te gaan lopen wat de veiligheid van deze groep ernstig aantast. Dit betekent dat er voldoende parkeerplaatsen moeten worden aangelegd in de onmiddellijke nabijheid.Onderwijs


Randvoorzieningen


De verwachte krimp van leerlingen die de prognose een aantal jaren geleden aangaf heeft zich gelukkig niet echt doorgezet, het leerlingen aantal stijgt op dit moment zodanig dat uitbreiding van de school noodzakelijk is. Plannen voor uitbreiding zijn nu in een vergevorderd stadium maar moeten snel en adequaat worden uitgevoerd.    Cultuur – Recreatie - Natuur


Subsidiebeleid


Het subsidiebeleid heeft een nieuw beleid gekregen waardoor verschillende verenigingen en/of instanties geen of minder subsidie gaan ontvangen. Het G.S.U. blijft echter streven naar een beleid waarin de voorzieningen van “verzorgende” instanties en verenigingen op een aanvaardbaar peil worden gehandhaafd. Dit zal moeten worden bereikt door enerzijds een gemeente die voorwaarde scheppend meedenkt en anderzijds een eigen inspanningsverplichting voor instanties en verenigingen.Sport en recreatievoorzieningen


Deze voorzieningen, vooral de sportvelden, zijn een onmisbaar en niet weg te denken element in de samenleving van onze kernen wat de grootste prioriteit verdient. Het beleid dient er dan ook op gericht te zijn deze voorzieningen te behouden en in een goede staat te onderhouden. Dit alles in overleg met de gebruikers van deze voorzieningen.
Welzijn en vrijwilligers


Welzijn is voor niemand hetzelfde, daarom willen we als G.S.U. de voorwaarden blijven scheppen om iedereen zo lang mogelijk mee te laten doen in onze gemeenschap. Vrijwilligers vormen het kloppend hart van onze samenleving en dank zij hen zijn cultuur en sport toegankelijk voor iedereen. Voor deze vrijwilligers moet er een goede ondersteuning met een duidelijk aanspreekpunt zijn vanuit de gemeente, vooral voor vragen die betrekking hebben op nieuwe landelijke regelgeving.


Openbaar groen


Openbaar groen in de kernen is mooi en nodig. Het onderhoud hiervan is echter ook nodig en kost het nodige geld. Afgelopen periode zijn we een weg ingeslagen die leidt naar minder werkzaamheden door de Gemeente. Andere normen voor onderhoud zijn er gesteld en in toenemende mate wordt er aan de bewoners een bijdrage in dit onderhoud gevraagd. Ondanks deze bezuinigingen moet het niveau van onze groenvoorzieningen op het huidige peil blijven en daar waar mogelijk verbeteren. Voor de Gemeente blijft er een belangrijke rol hierin weggelegd.


Natuur


In een groene gemeente is het aangenaam wonen en recreëren en is tegelijkertijd voldoende rust en ruimte voor flora en fauna. Biodiversiteit is de ruggengraat voor een leefbare gemeente en daarom verdienen waardevolle natuur en cultuurlandschappen bescherming en waar mogelijk versterking. Groen en water zijn bovendien bittere noodzaak om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Hittestress en hoosbuien zullen in de toekomst toenemen en daar moeten gemeenten nu al op inspelen door te zorgen voor voldoende groen en water in steden en in het buitengebied.

Voor ons zijn o.m. dit de belangrijkst speerpunten,

  • Maak landschap het leidend principe in nieuwe omgevingsplannen. Koppel aan rode investeringen de plicht tot verfraaiing en financiering van het omliggende landschap.
  • Zorg voor bescherming en herstel van natuur en cultuurlandschap (zoals zandpaden en landgoederen) en voeg waar mogelijk nieuwe natuur toe, bijvoorbeeld in het kader van de groenblauwe dooradering van het buitengebied (Stika) of het Natuurnetwerk Brabant.
  • Realiseer de ecologische verbindingszones die in de gemeente gepland zijn samen met burgers, boeren en buitenlui en ondersteun burgerinitiatieven voor natuur, zoals bijv. de vereniging Markdal
  • Doe aan ecologisch en bijvriendelijk groen- en bermbeheer, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.


Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening


Voorlichting


De voorlichting op het gebied van de sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening dient in onze gemeente op een zo hoog mogelijk peil te zijn en te blijven. Uit het voorlichtingsmateriaal dient duidelijk te blijken wie er op welke voorwaarden in aanmerking komen voor deze voorzieningen.


Senioren beleid en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)


Het G.S.U. is voorstander van een welzijnsbeleid voor senioren dat er voor zorgt dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een kwalitatief zo hoog mogelijke omgeving. Het is van het grootste belang dat de senioren een volwaardige plaats behouden binnen onze gemeenschap. Veel van onze ouderen maar ook andere burgers zijn aangewezen op hulp van de gemeente in het kader van de WMO. Hiervoor is een goed intake gesprek onontbeerlijk. In dit gesprek moet de gemeente, samen met de aanvragers van deze hulp, vaststellen welke hulp nodig is en wat er eventueel zelf of door andere dan de gemeente kan worden gedaan. In dit kader is het nodig dat de senioren organisaties betrokken worden en blijven bij alle activiteiten van het seniorenbeleid in onze gemeente. Als gemeente moeten we daarom in zetten op het stimuleren en faciliteren van de actieve (senioren) vrijwilligers en mantelzorgers die zich hiervoor willen inzetten.

 

Jeugdbeleid


Het jeugdbeleid is al enige jaren geleden vastgesteld in Alphen-Chaam. Toch komt er richting onze kernen weinig doorgesijpeld. Het G.S.U. wil hierin, speciaal voor de groep 12+, verandering inbrengen. Verenigingen die zich hiervoor inspannen moeten door de gemeente worden bijgestaan, zowel faciliterend als begeleidend.


Volksgezondheid en milieu


Afvalstoffenverwerking en chemisch afval


Het G.S.U. is voor het principe “de vervuiler betaalt” en dus moet de afvalstoffenheffing kostendekkend zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan een andere manier van afvalinzameling met als doel het verminderen van de afvalstroom van restafval (grijze container) en het bevorderen van een betere afvalscheiding. Voor het G.S.U. blijft het een speerpunt om deze nieuwe regeling op een goede en betaalbare en klantvriendelijke manier in te voeren.


Omdat het voor de vele inwoners van onze kleine kernen onmogelijk is om steeds naar de milieustraat in Baarle-Nassau te moeten rijden met hun chemisch afval en/of grof vuil wil het G.S.U. bevorderen dat er een (betaalde) ophaaldienst voor onze kernen komt. Deze zou dan 1x per maand op een vastgestelde dag opgeroepen moeten kunnen worden. Ook voor het chemisch afval zou het inzetten van een dergelijke dienst een oplossing kunnen bieden.


      Galderse Meren


Ondanks het feit dat de Galderse Meren niet op het grondgebied van Alphen-Chaam liggen, en dus geen verantwoordelijkheid van onze gemeente zijn, hebben de omwonenden er wel de lasten van. Denk hierbij aan geparkeerde auto’s, achtergelaten

afval, het moeilijk bereikbaar zijn van deze inwoners bij calamiteiten en niet in de laatste plaats het drugstoerisme. Maatregelen om de overlast terug te dringen zijn al genomen, maar beperken zich tot het grondgebied van Breda. Het afsluiten van de Bredase wegen rondom de Galdersemeren bij grote drukte heeft tot gevolg dat de bermen van de Galderseweg en de Daesdonckseweg gebruikt gaan worden om te parkeren, iets wat veel onverantwoordelijke verkeerssituaties oplevert. Het invoeren van een parkeerverbod op deze wegen op de dagen dat Breda hun wegen afsluit zou veel van deze gevaarlijke situaties voorkomen. Regelmatig overleg met Breda hierover is dus van groot belang

Ruimtelijke ordening en huisvesting


Bestemmingsplannen


Bestemmingsplannen dienen te worden afgestemd op de behoefte van de inwonende met speciale aandacht voor het evenwicht van wonen, werken en recreëren en natuur. Voor het vestigen van bedrijven dient niet uitsluitend de eis van ambachtelijkheid te worden gehanteerd; er moet kunnen worden ingespeeld op een nieuwe flexibele economie. Een goed voorbeeld hiervan is de werkwijze in de gebiedsontwikkeling Markdal. Het handhavingsbeleid bij overtredingen dient daadkrachtig te worden gehanteerd.


Woningbouw


Na een jarenlange achterstand met de woningbouw waarin we op een punt waren aangeland dat de leefbaarheid van onze kernen ernstig gevaar ging lopen. Gelukkig is met de realisatie van de Bollemeer een goede stap gezet in het herstel hiervan. Dit betekent niet dat het voldoende is. Nu al moeten er plannen worden gemaakt voor een nieuw uitbreidingsplan zodat deze naadloos kan aansluiten op het moment dat de Bollemeer is volgebouwd. In deze plannen moet niet alleen oog zijn voor de startende onder ons maar ook moet er oog zijn voor onze oudere inwoners. Daarvoor is het nodig dat er in deze plannen ook de bouw van kleinere seniorenwoningen een plaats krijgen. Een nieuwe periode van geen woningbouw is onaanvaardbaarIdop Galder – Strijbeek


Aan de uitwerking van het Idop wordt in onze kernen op dit moment nog op verschillende terreinen gewerkt. De Dorpsraad heeft hierin een goede en belangrijke voortrekkers rol. Het GSU ziet deze ontwikkelingen dan ook met vertrouwen tegemoet.


Financiering en algemene dekkingsmogelijkheden


Beleid


Door het financiële beleid van de laatste jaren is de positie van de gemeente er hard op achteruit gegaan. Ook het samenwerkingsverband in de ABG organisatie gaat en heeft ons aanzienlijk meer geld gekost dan ons was voorgespiegeld. Van de grote besparingen is niets terecht gekomen en heeft de gemeentelijke financiële positie gebracht naar een die ronduit zorgelijk is.

Het financiële beleid voor de komende periode moet daarom zijn gericht op een herstel hiervan.  


Belastingen


Uitgangspunt hiervoor zal moeten zijn een financiële gezonde gemeente zonder een begrotingstekort. Het G.S.U. meent dat voor de inwoners van Alphen-Chaam het belastingniveau op dit moment de bovengrens heeft bereikt. Grote stijgingen van de onroerendzaakbelasting moeten daarom worden voorkomen. Ook mogen stijgingen van de onroerendzaakbelasting niet worden doorgevoerd om tekorten elders op te lossen.